Warsztaty z zakresu autoprezentacji i zachowań społecznych

Przedmiot zapytania obejmuje przeprowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji i zachowań społecznych dla uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4a – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług

Załącznik nr 4b – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium społecznego

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: NAWIGATOR/ZO/2/2018 o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane na podstawie Zapytania Ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania znak: NAWIGATOR/ZO/1/2018 o udzielenie zamówienia na dostawę i instalację wyposażenia na podstawie Zapytania Ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Certyfikat „Zakup Prospołeczny”

Podczas wczorajszego II Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie wręczone zostały statuetki Podkarpackich Liderów Ekonomii Społecznej. Uhonorowane zostały stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, samorządy i animatorzy. Chodziło o zauważenie i docenienie ludzi, którzy działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Podczas Forum wręczono także Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Znak ten, trafił m.in. do prowadzonego przez Stowarzyszenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i zapraszamy do robienia zakupów w naszych placówkach.

   

O znaku „Zakup Prospołeczny”

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Celem znaku „Zakup Prospołeczny” jest danie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową.


 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zapytanie ofertowe

W ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy projektu
„NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Stowarzyszenie „Dobry Dom” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac adaptacyjnych
w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Leżajsku

Zapytanie ofertowe

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane