Statut

Statut Stowarzyszenia Dobry Dom

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Dobry Dom i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wola Zarczycka.

 

§ 3

 1. Teren działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym celu działania.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Powiatu Leżajskiego.

 

§ 5

 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia mogą być Oddziały, Ośrodki i inne.
 2. Jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne, których zasady funkcjonowania określają odrębne przepisy.
 4. Utworzenie jednostki organizacyjnej następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim rozpatrzeniu stosownego wniosku o powołanie jednostki organizacyjnej.
 5. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia można zbywać jednostkę organizacyjną.

 

 

II. Cele i środki działalności

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównaniu szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności i aktywności społecznej,
 2. rozwój zdolności i możliwości twórczych osób niepełnosprawnych oraz kompleksowa rehabilitacja,
 3. prowadzenie działań wobec osób niepełnosprawnych służących podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia,
 4. wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 5. pomoc materialna, merytoryczna i techniczna, a w szczególności pomoc finansowa, rzeczowa, psychologiczna, edukacyjna i w postaci prac socjalnych, osobom niepełnosprawnym, a także osobom nieprzystosowanym społecznie nieprzystosowanym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w sytuacji kryzysu życiowego, a także doświadczających trudności w wyniku wypadków komunikacyjnych i klęsk żywiołowych,
 6. koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
 7. prowadzenie działań służących rozwojowi dzieci i osób dorosłych o zaburzonym rozwoju  fizycznym, psychicznym i mentalnym,
 8. prowadzenie działań na rzecz życia człowieka w jego naturalnym środowisku,
 9. prowadzenie działań pro-integracyjnych,
 10. promocja działalności osób niepełnosprawnych,
 11. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz turystyczno-krajoznawczej.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa,
 2. propagowanie postaw pro-integracyjnych i promocja instytucji prowadzących działalność podkreślającą znaczenie takich postaw,
 3. organizowanie integracyjnych programów edukacyjnych oraz warsztatów psychologiczno-terapeutycznych,
 4. integrowanie środowisk i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
 6. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat życia osób niepełnosprawnych w tym gromadzenie i przekazywanie danych i zbiorów oraz prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
 7. przyznawanie stypendiów członkom Stowarzyszenia w celu wspomagania ich rehabilitacji, nauki oraz działań twórczych,
 8. organizowanie warunków wspomagających samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym,
 9. organizowanie i prowadzenie jednostek służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym: szkół, zakładów opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej, ośrodków kształcenia, ośrodków rehabilitacyjnych,
 10. organizowanie i zapewnienie pracy osobom niepełnosprawnym.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie, realizując cele, opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie przyjmuje darowizny i dotacje.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 5. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

III. Członkowie

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia są: członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski lub innego kraju, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli podpisze deklarację członkowską. Członkostwo nabywa się po przyjęciu kandydatury prze Zarząd.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, uznająca cele i statut Stowarzyszenia, która zadeklaruje sposób współpracy ze Stowarzyszeniem. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd.
 4. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

 

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, korzystania z pomocy Stowarzyszenia, noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 11

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz realizacja uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Wspieranie działań Stowarzyszenia.
 3. Dbałość o majątek Stowarzyszenia.

 

§ 12

 1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku: złożenia pisemnej deklaracji wystąpienia, śmierci członka, utraty praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem Sądu, zalegania z opłatą składki członkowskiej prze okres roku bez należytego usprawiedliwienia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu.
 3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

 

 

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków – zwane dalej Walnym Zebraniem, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Władze pochodzą z wyboru, a kadencja ich trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności  uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Zmiana Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają w drodze uchwały wymagana jest większość 2/3 ważnie oddanych głosów.
 5. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, Walne Zebranie Członków może być zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów.
 6. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są na zebraniach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w stosunku 1 delegat- członek Stowarzyszenia na 10 członków Stowarzyszenia danej jednostki. Każdy delegat ma 1 głos.
 7. Proporcja delegatów może ulec zmianie na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym bądź tajnym, zwykłą większością głosów. Oddzielnie w głosowaniu jawnym bądź tajnym, zwykłą większością głosów wybiera się Prezesa Stowarzyszenia.
 9. O głosowaniu jawnym bądź tajnym stanowi Walne Zebranie.

 

§ 14

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 4. O terminie obrad Walnego Zebrania powiadomieni są co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem.
 5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – wyznaczonym przez Zarząd, bez względu na liczbę obecnych.
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem decydującym. Z głosem doradczym uczestniczą członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§ 15

 1. Do właściwości Walnego Zebrania należy: uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium władzom, uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania, wybieranie członków Zarządu i Prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia, rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu, rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia.
 2. Pracami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący i sekretarz wybrani spośród członków.
 3. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 3 i 4.

 

§ 16

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.
 2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, członkowie. Razem nie więcej niż 7 osób.
 3. Na czele Zarządu stoi prezes wybrany na Walnym Zebraniu. Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powołać doradców tworząc komisje problemowe.
 5. Zarząd w osobach: prezes, wiceprezes lub upoważniony przez Zarząd członek zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Upoważnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych jest udzielane w głosowaniu jawnym członków Zarządu większością 2/3 głosów. Prezes upoważniony jest do podejmowania rozstrzygnięć finansowych oraz działania w imieniu Stowarzyszenia i kier owania jego pracą.
 6. Do kompetencji Zarządu należy: uchwalenie programu działania Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał problemowych, na wniosek prezesa przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych Stowarzyszenia, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie Oddziałów Ośrodków