Informacje o projekcie: „Trening czyni mistrza”

loga

Stowarzyszenie „Dobry Dom” z Woli Zarczyckiej przystąpiło do realizacji projektu pn. „Trening czyni mistrza” dotyczącego tworzenia mieszkań treningowych w Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzynie dla osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Przedsięwzięcie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych z powiatów: kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego i niżańskiego. Jak sama nazwa wskazuje będzie to nauka samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej objętej tą formą pomocy. Jest to etap wstępny  mieszkalnictwa chronionego, który pozwoli osobie niepełnosprawnej na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek.

Cel główny projektu: przygotowanie do usamodzielnienia się 48 uczestników projektu (w tym 29 kobiet) poprzez utworzenie 12 miejsc pobytu w nowo tworzonych mieszkaniach treningowych o charakterze wspomaganym w Woli Zarczyckiej (6 miejsc) i w Nowej Sarzynie (6 miejsc).

Planowane efekty projektu:

  • zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 48 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez nowo utworzone mieszkania o charakterze wspomaganym tzw. mieszkania treningowe,
  • 12 miejsc świadczenia usług społecznych wspartych w programie, istniejących po zakończeniu projektu,
  • 48 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które otrzymają usługi opiekuńcze (pomoc opiekunów) w usamodzielnianiu się.

Okres uczestnictwa w projekcie: 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Nabór uczestników do projektu: czerwiec, lipiec 2017r.

Wartość projektu: 1 997 198,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 697 618,64 PLN (85%)

Wkład dotacji celowej: 199 592,64 PLN (10%)

Wkład PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”:  99 987,12 PLN (5%)

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami w TCM