OREW

Opieka przez cały rok

Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy (OREW) w Korczowiskach jest miejscem, w którym szanse na wyrównanie braków edukacyjnych jak również opiekę rehabilitacyjną otrzymują osoby z niepełnosprawnościami.

OREW jest jednostką uzupełniającą kompleksową działalność Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek rozpoczął swoją działalność od 1 września 2016 roku w Korczowiskach.

Głównym celem OREW-u jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z głęboką i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej dostosowanej indywidualnie do ich stanu psychofizycznego, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia niepełnosprawnego. Adresatami działań medyczno – edukacyjnych są dzieci i młodzież z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku od 0-7.

W ośrodku zatrudnieni są specjaliści, w którego skład wchodzą: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel religii, pedagog, fizjoterapeuta, neurologopeda, logopeda, dogoterapeuta, hipoterapeuta, a także personel wspomagający.

W ramach działalności OREW dzieci otrzymują:

 • diagnozę
 • skoordynowany indywidualny program nauczania
 • kompleksową terapię i rehabilitację
 • wychowanie przedszkolne lub realizacje obowiązku szkolnego
 • opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia.

Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane są poprzez kompleksową terapię, w skład, której wchodzi:

 • edukacja
 • opieka
 • wychowanie
 • zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne, w tym:
  • hipoterapia
  • dogoterapia
  • terapia ruchowa
  • usprawnianie psychoruchowe i rehabilitacja indywidualna
  • zabiegi fizykalne
  • hydroterapia
  • muzykoterapia
  • światło terapia – Sala Doświadczania Świata
  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia z wykorzystaniem różnych technik
  • stymulacja polisensoryczna.

Dzięki zajęciom w ośrodku dzieci i młodzież mają możliwość edukacji, wyjścia z domu, kontaktu z szerszym środowiskiem, kontaktu z rówieśnikami, pracy w grupie, uczestnictwa w różnorodnych zajęciach. Nabór dzieci do ośrodka trwa cały rok!

Metody i formy terapii

Kontakt

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach
oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”
Korczowiska 96
36-130 Raniżów
tel: 17 583 21 80, 667 604 501
e-mail: orew@dobrydom.org
Ośrodek Rewalidacyno-Edukacyjno-Wychowaczy | Facebook
www.orewkorczpowiska.pl

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć ten segment naszej działalności, można to zrobić dokonując wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia z dopiskiem w tytule przelewu „OREW” lub przekazując 1% podatku dochodowego w momencie corocznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.