OREW

Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy (OREW) w Korczowiskach jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie „Dobry Dom”.

Głównym celem OREW-u jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z głęboką i sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej dostosowanej indywidualnie do ich stanu psychofizycznego, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia niepełnosprawnego. Adresatami kompleksowych, skoordynowanych oddziaływań medyczno – edukacyjnych są dzieci i młodzież z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku od 0-7.

Dzieci otoczone są dostosowaną do ich potrzeb opieką. W ośrodku zatrudnieni są specjaliści, w którego skład wchodzą:

 • nauczyciel oligofrenopedagog,
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • nauczyciel religii,
 • pedagog,
 • fizjoterapeuta,
 • neurologopeda,
 • logopeda,
 • dogoterapeuta,
 • hipoterapeuta,
 • a także personel wspomagający.

W ramach działalności OREW dzieci otrzymują:

 • diagnozę,
 • skoordynowany indywidualny program nauczania,
 • kompleksową terapię i rehabilitację,
 • wychowanie przedszkolne lub realizacje obowiązku szkolnego,
 • opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia.

Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane są poprzez kompleksową terapię, w skład, której wchodzi:

 • edukacja,
 • opieka,
 • wychowanie,
 • zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne,

w tym:

 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • terapia ruchowa,
 • usprawnianie psychoruchowe i rehabilitacja indywidualna,
 • zabiegi fizykalne,
 • hydroterapia,
 • muzykoterapia,
 • światło terapia – Sala Doświadczania Świata,
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna,
 • terapia zajęciowa,
 • zajęcia z wykorzystaniem różnych technik,
 • stymulacja polisensoryczna.

Dzięki zajęciom w ośrodku dzieci i młodzież mają możliwość edukacji, wyjścia z domu, kontaktu z szerszym środowiskiem, kontaktu z rówieśnikami, pracy w grupie, uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.

Nabór trwa cały rok!

Więcej informacji na stronie OREW-u www.orewdobrydom.pl

 

Dane adresowe:

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach
oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”
Korczowiska 96
36-130 Raniżów

NIP 635-16-22-813, Regon 365213753

Telefon stacjonarny: 17 583 21 80
Telefon komórkowy: 667 604 501

e-mail: orew.dobrydom@gmail.com
Strona: www.orewdobrydom.pl