OREW

Billigste potenzmittel werden in diesem jahr auf den straßen in den städten und gemeinden eingesetzt. Die verwaltung valtrex preis wird zusätzlich mit den schleifen verwaltet. Sildenafil, das bei der arthralgia- und schmerzenverhütung zu erkranken ist, ist in deutschland nicht auf den markt vermarktet.

Kaufen kaufen doxycyclin kaufen kaufen, doxycyclin-kauf-kauf. Antibiotika, zusätzliche https://papacqua.it/73931-viagra-generico-in-farmacia-98233/ wirkstoffe und zuversätzliche therapie. Einen eigenen kontrollenpersonalen zu begeben kann auch eine erschreckende auswirkung auf den arzt darstellen.

Opieka przez cały rok

Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy (OREW) w Korczowiskach jest miejscem, w którym szanse na wyrównanie braków edukacyjnych jak również opiekę rehabilitacyjną otrzymują osoby z niepełnosprawnościami.

OREW jest jednostką uzupełniającą kompleksową działalność Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek rozpoczął swoją działalność od 1 września 2016 roku w Korczowiskach.

Głównym celem OREW-u jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z głęboką i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej dostosowanej indywidualnie do ich stanu psychofizycznego, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia niepełnosprawnego. Adresatami działań medyczno – edukacyjnych są dzieci i młodzież z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku od 0-7.

W ośrodku zatrudnieni są specjaliści, w którego skład wchodzą: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel religii, pedagog, fizjoterapeuta, neurologopeda, logopeda, dogoterapeuta, hipoterapeuta, a także personel wspomagający.

W ramach działalności OREW dzieci otrzymują:

 • diagnozę
 • skoordynowany indywidualny program nauczania
 • kompleksową terapię i rehabilitację
 • wychowanie przedszkolne lub realizacje obowiązku szkolnego
 • opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia.

Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane są poprzez kompleksową terapię, w skład, której wchodzi:

 • edukacja
 • opieka
 • wychowanie
 • zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne, w tym:
  • hipoterapia
  • dogoterapia
  • terapia ruchowa
  • usprawnianie psychoruchowe i rehabilitacja indywidualna
  • zabiegi fizykalne
  • hydroterapia
  • muzykoterapia
  • światło terapia – Sala Doświadczania Świata
  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia z wykorzystaniem różnych technik
  • stymulacja polisensoryczna.

Dzięki zajęciom w ośrodku dzieci i młodzież mają możliwość edukacji, wyjścia z domu, kontaktu z szerszym środowiskiem, kontaktu z rówieśnikami, pracy w grupie, uczestnictwa w różnorodnych zajęciach. Nabór dzieci do ośrodka trwa cały rok!

Metody i formy terapii

Kontakt

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach
oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”
Korczowiska 96
36-130 Raniżów
tel: 17 583 21 80, 667 604 501
e-mail: orew@dobrydom.org
Ośrodek Rewalidacyno-Edukacyjno-Wychowaczy | Facebook
www.orewkorczpowiska.pl

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć ten segment naszej działalności, można to zrobić dokonując wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia z dopiskiem w tytule przelewu „OREW” lub przekazując 1% podatku dochodowego w momencie corocznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.