Mieszkania chronione

 

Rozwijanie samodzielności

Ważnym segmentem wsparcia osób z niepełnosprawnościami w rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwijaniu życiowej samodzielności oraz możliwości twórczych i edukacyjnych są mieszkania chronione.

Często zdarza się, że osoba z niepełnosprawnością na skutek śmierci rodziców lub ich podeszłego wieku zostaje sama. Brak alternatywnej opieki powoduje, że trafiają do Domów Pomocy Społecznej. Ośrodki te, ze względu na swój charakter najczęściej nie w pełni przystosowane są do stymulowania swych podopiecznych (zwłaszcza ludzi młodych) do dalszego rozwoju edukacyjnego, zawodowego czy społecznego, przez co skazuje się je na powolną wegetację bez perspektyw na dalszy rozwój.

Mieszkania chronione są formą pomocy osobom z niepełnosprawnościami (wcześniej usamodzielnianych w mieszkaniu treningowym) – do czasu uzyskania przez nich innych możliwości zamieszkania. Mieszkania te, zapewniają warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w połączeniu z integracją ze społecznością lokalną. Mieszkania chronione są miejscem, w którym z założenia osoby z niepełnosprawnościami mają wzajemnie się wspierać i nawzajem sobie pomagać (osoby z niepełnosprawnością intelektualną pomagają osobom z niepełnosprawnością ruchową i odwrotnie). Idea przyświecająca funkcjonowaniu mieszkań zakłada „minimum pomocy, maksimum samodzielności”. Pomimo bardzo dobrych warunków mieszkalnych obiekty wymagają prac m.in. termomodernizacyjnych, poprawiających dostępność architektoniczną.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć ten segment naszej działalności, można to zrobić dokonując wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia z dopiskiem w tytule przelewu „Mieszkania chronione” lub przekazując 1% podatku dochodowego w momencie corocznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.