Poradnictwo seksuologiczne

loga

W ramach projektu pn.: „Trening czyni mistrza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr projektu RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 w okresie od dnia 01.05.2017 do dnia 31.12.2018 r.

Przedmiot zapytania obejmuje specjalistyczne usługi psychologiczne w dziedzinie seksuologii dla uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 4a – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług psychologicznych
Załącznik nr 4b – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług psychologicznych
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium społecznego
Załącznik nr 6 – Wzór umowy