Rehabilitacja

Wykorzystać swój potencjał

Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy (OREW) w Korczowiskach jest placówką, której głównym celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z głęboką i sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej dostosowanej indywidualnie do ich stanu psychofizycznego, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia niepełnosprawnego. Adresatami działań medyczno – edukacyjnych są dzieci i młodzież z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku od 0-7.

Dzieci otoczone są dostosowaną do ich potrzeb opieką. W ośrodku zatrudnieni są specjaliści. W ramach działalności OREW dzieci otrzymują: diagnozę, skoordynowany indywidualny program nauczania, kompleksową terapię i rehabilitację, wychowanie przedszkolne lub realizacje obowiązku szkolnego, opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia.

Wszystkie zadania realizowane są poprzez kompleksową terapię, w skład, której wchodzi: edukacja, opieka, wychowanie, zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne.

Dzięki zajęciom w ośrodku dzieci i młodzież mają możliwość edukacji, wyjścia z domu, kontaktu z szerszym środowiskiem, kontaktu z rówieśnikami, pracy w grupie, uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.

Kontakt
Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach
oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”
Korczowiska 96
36-130 Raniżów
tel. 17 583 21 80, 667 604 501
e-mail: orew.dobrydom@gmail.com
www.orewkorczpowiska.pl

 

Centrum rehabilitacyjne w Nowej Sarzynie

Pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią Covid-19, nie poddajemy się i idziemy do przodu.
19-go listopada 2021r. Stowarzyszenie ,, Dobry Dom” rozszerzyło swoją działalność, przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie powstało nowoczesne Centrum Rehabilitacyjne.

Centrum będzie miejscem rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, w którym wykonywane będą zabiegi z fizjoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej, masażu, wodolecznictwa, muzykoterapii i relaksacji. To przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków w PFRON przy ogromnym zaangażowaniu ROPS w Rzeszowie, jednakże bez wsparcia Fundacji ORLEN, Fundacji LOTTO i Fundacji PGE podjęte działanie byłoby niemożliwe. Dzięki zaangażowaniu niniejszych Fundacji mogliśmy zabezpieczyć wymagany wkład własny. Ogromnie szczęśliwi, że dzięki wsparciu i zrozumieniu potrzeb ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami możemy iść do przodu i ułatwiać dostęp do nowoczesnych technik fizjoterapii.