Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

loga

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zaprasza do udziału w postępowaniu na:
Wyposażenie lokalu gastronomicznego w Leżajsku oraz wyposażenie pomieszczeń kuchni w Nowej Sarzynie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr  RPPK.08.01.00-18-0074/16 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Wytycznych Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 .

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1 – Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych