zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

loga

Stowarzyszenie ,,Dobry Dom” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu RTV, AGD, wyposażenia łazienek oraz drobnego wyposażenia i akcesoriów na potrzeby mieszkań treningowych.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Trening czyni mistrza”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0038/16-00 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz Wytycznych Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020.

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej
z  art. 4 pkt 8.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku (o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto).

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz ofertowy