Specjalistyczne usługi psychologiczne

loga

W ramach projektu pn.: „Trening czyni mistrza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, nr projektu RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 w okresie od dnia 01.05.2017 do dnia 31.12.2018 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Specjalistyczne usługi psychologiczne dla Uczestników projektu pn. „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach Treningowych w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 – Wzór umowy