zapytanie ofertowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach projektu pn.: „Poczekalnia – czas na aktywność”, umowa nr RPPK.08.01.00-18-0074/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu: od: 2017-03-01 do: 2018-10-31

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Specjalistyczne usługi psychologiczne dla Uczestników Projektu pn.: „Poczekalnia – czas na aktywność”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób DO POTWIERDZENIA

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 – Wzór umowy